80 rocznica wybuchu „Powstania Zamojskiego”

W niedzielę 20.11.2022 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zorganizował w Warszawie centralne obchody 80. rocznicy wybuchu powstania zamojskiego. Obchody rozpoczęła msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiana w intencji poległych i zmarłych uczestników powstania, a po jej zakończeniu odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu zespołów przybyłych z Zamojszczyzny. Centralnym punktem obchodów rocznicowych był Apel Pamięci na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Naszą szkołą reprezentował uczeń Adrian Tyburczyk.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Na stronę główną, Uncategorized | Dodaj komentarz

OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA)
wuplublin.praca.gov.pl
(WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Na stronę główną | Dodaj komentarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Na stronę główną, Uncategorized | Dodaj komentarz

Branżowa Szkoła II stopnia w Turobinie-zasady rekrutacji

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.
Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.
Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w Rzemieślniczej Szkole Branżowej II stopnia w Turobinie
ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin
Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego .

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA
UCZYMY W KLASACH PIERWSZYCH WIELOBRANŻOWYCH W ZAWODACH:
• technik robót wykończeniowych w budownictwie,
• technik budownictwa,
• technik inżynierii sanitarnej,
• technik technologii drewna,
• technik żywienia i usług gastronomicznych,
• technik pojazdów samochodowych,
• technik mechanik,
• technik usług fryzjerskich,
• technik technologii żywności,
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Forma kształcenia:
• zaoczna ( piątek – sobota co 2 tygodnie ) – przewidziana dla kształcenia słuchaczy we wszystkich zawodach.
Cykl kształcenia:
• 4 semestry
Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
• posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2017 – 2022;
• posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
• są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

Zawód Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
311204 technik budownictwa BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
311218 technik inżynierii sanitarnej BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
343404 technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
311513 technik pojazdów samochodowych MOT.06 Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych
3115150 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ROL.08 Eksploatacja systemów mechanicznych w rolnictwie
 

311504 technik mechanik

MEC.03

MEC.05

MEC.08

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Użytkowanie obrabiarek skrawających

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

514105 technik usług fryzjerskich FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur
314403 Technik technologii żywności

 

 

SPC.01

SPC.02

 

SPC.03

Produkcja wyrobów cukierniczych

Produkcja wyrobów spożywczych z

wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Produkcja wyrobów piekarskich

 

311922 Technik technologii drewna

DRM.04

 

DMR.08

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.  

W ciągu pierwszych trzech semestrów należy odbyć kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji, jak w tabeli. Zaświadczenie ukończenia kursu będzie uprawniało do zdawania egzaminu zawodowego z tejże kwalifikacji. Zaliczenie egzaminu będzie automatycznie uprawniało do tytułu technika ( pierwsza kwalifikacja zostanie zaliczona z zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Na stronę główną | Dodaj komentarz

Rekrutacja na rok 2022/23

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w Rzemieślniczej Szkole Branżowej I i II stopnia. Informacji udzielamy pod nr tel. 84 683 32 24.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Strona główna | Dodaj komentarz

Opracowania zagadnień kursu dokształcającego I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Pismo przewodnie dot opracowania zagadnień kursu dokształcającego I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

 

Zagadnienia do opracowania  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z poszczególnych przedmiotów

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Instrukcja do dysku google

W związku z wprowadzeniem nauczania na odległość nasza szkoła wdrożyła lekcje poprzez platformę dysk google,

poniżej linki poradnika obsługi dysku:

 

strona : http://komputipsy.blogspot.com/

1. Dysk Google – pierwsze kroki

2. Dysk Google – więcej o folderach 

3. Dysk Google – współpraca z innymi osobami

4. Dysk Google – więcej o plikach

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=dysk+google

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz