EGZAMIN ZAWODOWY

Egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające przeprowadzane przez Izby Rzemieślnicze

Podstawą prawną w/w egzaminu jest rozporządzenie MEN z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz  egzaminu sprawdzającego i rozporządzenie RM z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego pracowników młodocianych i stawek ich wynagradzania.

Egzamin czeladniczy oraz egzamin mistrzowski są forma oceny  poziomu  opanowania  wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła określonego w:

  1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
  2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

W skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez właściwy organ statutowy  izby rzemieślniczej  wchodzą co najmniej cztery osoby: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej dwóch członków komisji, sekretarz komisji.

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego   przez izbę rzemieślniczą;

Osoba musi spełnić jeden z warunków:

ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako pracownik młodociany oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych w szkole lub w formach pozaszkolnych;

  1. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletnie szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
  2. jest uczestnikiem praktycznej nauki  zawodu dorosłych;
  3. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
  4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin.

Egzamin przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Etap teoretyczny egzaminu przeprowadza się w części pisemnej i części ustnej.

Zadania do do etapu praktycznego egzaminu i pytania do części ustnej oraz części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu, a także zestawy tych pytań przygotowują członkowie zespołu egzaminacyjnego, z uwzględnieniem odpowiednio standardów wymagań i podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Termin i miejsce przeprowadzenia etapu praktycznego oraz poszczególnych części etapu teoretycznego egzaminu ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w porozumieniu z izbą rzemieślniczą.

 

 

design by:WNHacker