Historia szkoły

       Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Turobinie powstała 1 września 1997 roku na podstawie aktu założycielskiego Kuratora Oświaty w Zamościu z dnia 25 sierpnia 1997 roku. Głównym inicjatorem utworzenia szkoły był ówczesny Wójt Gminy mgr inż. Stanisław Krzysiak i Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Rada Gminy zaakceptowała ten pomysł i wygospodarowała środki z budżetu gminy na funkcjonowanie szkoły, a także w budynku szkolnym zabezpieczyła lokalizację. Organizację szkoły powierzono dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Rolniczej
i Technikum Rolniczego dla Dorosłych mgr inż. Zbigniewowi Poklepa. Szkoła otrzymała status szkoły niepublicznej w 50% finansowanej przez rodziców. Decyzją Kuratora Oświaty w Zamościu z dnia 11 lutego 1998 Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Turobinie otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Do 31 grudnia 2000 roku w 50% otrzymywała  subwencję z budżetu państwa i czesne 30zł miesięcznie od ucznia. Od stycznia 2001 roku jest finansowana w 100% z budżetu państwa. Od
1 września 2002 roku  funkcjonowała w cyklu kształcenia: nie dłuższym niż 3 lata
i nie krótszym niż 2 lata. Do dnia 31 sierpnia 2003 roku szkoła ponosiła koszty utrzymania budynku proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, 24  września 2003 roku została zawarta umowa najmu pomieszczeń od Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie

Do osiągnięć szkoły należy zaliczyć:

1.      Dostosowywanie oferty  kształcenia do potrzeb rynku (klasy wielozawodowe)

2.         Poprawa jakości kształcenia zawodowego (praktyczna nauka zawodu) we współpracy z organem prowadzącym szkołę. (Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju)

3. Stały rozwój bazy dydaktycznej (kawiarenka internetowa, stanowiska multimedialne w salach lekcyjnych, nowe tablice i meble szkolne, nowa pracownia komputerowa)

4.      Modernizacja sanitariatów  i pomieszczeń użytkowych,

5.  Efektywna współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie,

6.       Podejmowanie nowych form współpracy z mistrzami praktycznej nauki zawodu,

7.       Poszerzanie oferty na liście  nauczanych zawodów, zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN  w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

8.       Dobra współpraca z rodzicami.

9.       Zamieszczanie aktualnych informacji na stronie internetowej szkoły, jak i w informatorze kuratora.

Absolwenci szkoły w liczbach.


Nauka w szkole trwa 3 lata, dwa dni zajęć w tygodniu z przedmiotów ogólnokształcących

w pozostałe trzy dni praktyczna nauka zawodu w zakładach rzemieślniczych. 

Uczniowie-młodociani pracownicy są ubezpieczeni i otrzymują wynagrodzenie!!

     Szkoła kształci w zawodach:

 • 723103 mechanik pojazdów samochodowych
 • 741203 elektromechanik pojazdów samochodowych
 • 723310 mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • 721306 blacharz samochodowy
 • 713201 lakiernik
 • 514101 fryzjer
 • 512001 kucharz
 • 751204 piekarz
 • 751201 cukiernik
 • 753105 krawiec
 • 731305 złotnik-jubiler
 • 752205 stolarz
 • 711204 murarz tynkarz
 • 751107 wędliniarz
 • 834103 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • 613003 rolnik
 • 712905 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • 712101 dekarz

Trzyletnia nauka w szkole kończy się egzaminem ZAWODOWYM więcej o egzaminie tutaj

Młodzież odbywa praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych na terenie gminy Turobin, a także gmin sąsiednich- jako pracownicy młodociani. Uczniowie są ubezpieczeni i praktyczna naukę zawodu mają wliczaną do stażu pracowniczego. Kształcenie zawodowe uczniowie odbywają w Centrach Kształcenia Ustawicznego. Uczniowie uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego. Maja stały i szybki dostęp do internetu. Uczeń kończy szkole egzaminem zawodowym.

Zakłady w których młodzież odbywa praktyczną naukę zawodu:

-   Zakład Produkcyjno-Usługowy Brody Małe

-  Salon Fryzjerski "TRENDY" Turobin

-  Piekarnia Kol. Kawęczyn

- Piekarnia "BOCHEN" Goraj

-  Export – Import Nowy Dwór

-  Zajazd Złoty Łan Frampol

-  Zakład stolarski Przedmieście Szczebrzeszyńskie

- Zakład stolarski A.Mączka Turobin

-  Stacja Kontroli Pojazdów Żółkiewka

- Zakład  U.H. Mechanika pojazdowa Auto-Naprawa Biłgoraj

- Zakład Usługowy Blacharstwo-Lakiernictwo i Mechanika Poj. Guzówka Kol. 

-  F.H.U. MOTO – CENTRUM Goraj

- "KOW-BUD"  Ł. Kowal Zagrody

 

 

aktualizacja  2015r.

  

 

design by:WNHacker